Sabrina Traint, gevestigd aan Zwaluwtong 16, 1141 kr Monnickendam,is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
HOME
Zwaluwtong 16, 1141 kr Monnickendam 0629229491
Sabrina Miedema is de Functionaris Gegevensbescherming van Sabrina Traint Hij/zij is 
te bereiken via moved@sabrinatraint.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sabrina Traint verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sabrina Traint verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens 
achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social
media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op via moved@sabrinatraint.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sabrina Traint verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit 
te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sabrina Traint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Sabrina Traint deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Sabrina Traint blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Daarnaast verstrekt Sabrina Traint
uw persoonsgegevens aan andere derden. 
Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sabrina Traint verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sabrina Traint gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere 
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar moved@sabrinatraint.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
Sabrina Traint zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Sabrina Traint wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sabrina Traint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via moved@sabrinatraint.nl